Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

BDP

 

Ce sunt BDP-urile?

Birourile de dezvoltare profesională (BDP) reprezintă unul dintre principalale obiective specifice ale proiectului și presupune crearea a 2 sedii locale, destinate activităților de dezvoltare profesională. În cadrul acestora, vor avea loc, pe de o parte, acțiunile din cadrul proiectului destinate grupurilor țintă (informare și consiliere, formare profesională, după caz, precum și mediere), și, pe de alta parte, acțiuni specifice ulterioare în vederea facilitării ocupării forței de muncă pe termen lung. Cele două Birouri de dezvoltare profesională nu au personalitate juridică, ci funcționează ca entități aparținând Asociației Europene pentru o Viață mai Bună.

Zonele țintă de derulare a proiectului și de furnizare a serviciilor specifice în cadrul Birourilor de dezvoltare profesională sunt reprezentate de Regiunea Sud-Muntenia și Regiunea Sud-Est (Dobrogrea).

BDP-urile vor furniza servicii complexe către grupul țintă, care vizează direct creșterea accesului și integrarea pe piața muncii la nivelul celor 2 regiuni.

Activități în cadrul BDP-urilor

Rolul celor două BDP-uri este acela de a contribui la dezvoltarea resurselor umane și implicit la creșterea accesului și a nivelului de integrare pe piața muncii a șomerilor, inclusiv a șomerilor tineri și a șomerilor de lunga durata precum și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca la nivelul regiunilor Sud-Est (Dobrogrea) și Sud-Muntenia.

Prin intermediul serviciilor care vor fi furnizate, Birourile de Dezvoltare Profesională vor contribui și la creșterea competențelor antreprenoriale pentru o serie de beneficiari ai proiectului vizând ca rezultate imediate și pe termen mediu creșterea numărului de locuri de munca la nivel regional.

Operațional, Birourile de Dezvoltare Profesională își vor îndeplini mandatul prin inițierea a diferite acțiuni și oferirea de servicii care sa contribuie la:

 • Facilitarea accesului pe piața muncii al persoanelor șomere de lungă durată și persoanelor în căutarea unui loc de muncă din regiunile Sud Est (Dobrogea) și Sud Muntenia prin participarea la activități consiliere și orientare profesională;
 • Îmbunătățirea gradului de informare și conștientizare a resurselor umane (șomeri de lungă durată și persoane în căutarea unui loc de munca – informarea și consilierea a 740 de persoane: 400 persoane șomere de lunga durata și 340 persoane în căutarea unui loc de munca) în vederea participării într-o etapa ulterioară la programul de formare profesională și respectiv mediere.

Servicii de informare și conștientizare

Cele două Birouri de dezvoltare profesională vor fi implicate în furnizarea de informații cu privire la piața forței de muncă, cu scopul creșterii gradului de ocupare pentru membrii grupului țintă. Aceste informații vor cuprinde:

 1. Oferta curentă de locuri de muncă la nivel local, județean și regional;
 2. Cerințe solicitate privind aptitudini, abilități, nivel de educație etc. solicitate la nivelul pieței forței de muncă; informații asupra ocupațiilor pentru care există cerere ridicată în prezent la nivel local, județean, regional
 3. Informații asupra programelor de ocupare active și concret asupra tipurilor de măsuri active de ocupare implementate la nivel local/ județean/ regional (a se vedea serviciile furnizate de către AJOFM-uri, serviciile furnizorilor privați de servicii de ocupare
 4. Informații privind oportunități de formare existente la nivelul regiunilor țintă, nu doar cele oferite în cadrul proiectului;
 5. Informații privind condițiile de angajare, legislația aferentă în acest sens, cunoașterea drepturilor și a obligațiilor angajatului și a angajatorului;
 6. Pachete de informații pentru potențiali angajatori cu privire la oferta de forță de muncă la nivel regional/județean/local.

Membrii grupului țintă, neînregistrați, vor fi încurajați să se înregistreze în Sistemul Public de Ocupare (la nivelul AJOFM-urilor), atunci când este cazul.

Datele privind piața forței de muncă și locurile de munca disponibile vor fi colectate și prin:

 1. Consultarea cu regularitate a website-urilor AJOFM –urilor și ANOFM-ului și în special a secțiunilor unde se regăsesc informații actualizate privind locurile de munca disponibile;
 2. Ziare locale (secțiunile speciale de anunțuri privind recrutarea de forță de munca).

BDP-urile vor furniza, de asemenea, informații privind modalități concrete de dezvoltare a antreprenoriatului la nivel local, județean, regional:

 1. Informații privind modalități concrete de a deveni întreprinzător și a iniția și dezvolta o afacere nouă (inclusiv legislație aferentă, cerințe din punct de vedere fiscal etc.);
 2. Prezentarea avantajelor/ dezavantajelor privind diferite tipuri de antreprenoriat și informații privind corelarea tipului de antreprenoriat cu nevoile și abilitățile specifice ale grupului țintă.

Servicii de consiliere și orientare profesională

Conform proiectului, minim 740 de persoane vor beneficia de ședințe de informare și consiliere profesională. 340 din acestea vor fi persoane în căutarea unui loc de muncă, iar 400 vor fi șomeri de lungă durată.

Serviciile de consiliere vor consta în ședințe de consiliere pentru autocunoaștere, pentru dezvoltarea resurselor personale în vederea construirii unui plan personalizat, tehnici de căutare a unui loc de muncă, asistență pentru realizarea CV-ului, modalități și tehnici de prezentarea la interviul de selecție, utilizarea internetului în vederea căutării unui loc de munca.

Consilierea va fi organizata sub forma de ședințe deconsiliere individuală sau de grup. Ședințele de consiliere de grup vor avea o durata de 3-4 ore, cu min 15 de participanți. Aceste ședințe se vor organiza la sediul celor 2 Birouri de dezvoltare profesională.

Pe tot parcursul implementări proiectului vor fi organizate aproximativ 50 de sesiuni de consiliere pentru fiecare din cele două birouri (aproximativ 50 ședințe*15 oameni*2 BDP-uri = 740 de participanți la consiliere și informare).

În proiect este prevăzut că în procesul de consiliere vor fi introduse baterii de teste inovatoare care vor avea în vedere 2 aspecte principale: „ce este capabilă persoana să facă?” (abilități, cunoștințe) și „ce ar trebui îmbunătățit?”, pentru a crește șansele în vedere integrării pe piața muncii. Instrumentele de lucru pentru activitățile de consiliere vor fi stabilite și elaborate direct de către persoanele implicate în aceste activități.

În urma activităților de consiliere se vor realiza fișe individuale pentru fiecare participant, care ulterior vor fi adăugate la dosarul fiecărui membru al grupului țintă.

Serviciul de consiliere ar mai putea cuprinde următoarele:

 1. Consiliere psiho-profesionala în vederea promovării ocupării (și prin dezvoltarea de afaceri noi) și a statutului de întreprinzător și realizarea profilului psiho-profesional. Instrumentele utilizate în cadrul activități de consiliere vor fi stabilite de către experți pentru această activitate.
  1. Test de personalitate;
  2. Test privind valorile profesionale/ ocupaționale (atitudinea vis-à-vis de ocupare, de statutul de întreprinzător și dezvoltarea unei afaceri independente);
  3. Chestionar privind procesul de luare a deciziilor;
  4. Chestionar de auto-evaluare;
  5. Chestionar  privind identificarea abilităților practice
  6. Test de inteligența emoțională;
  7. Test privind abilitatea de a lucra în echipa sau independent;

      2. Asistența personalizată a clientului în vederea obținerii unui loc de muncă.

Acest serviciu va consta cel puțin din următoarele etape:

 • Realizarea unui CV și a unei scrisori de intenție;
 • Unde pot fi găsite informații cu privire la locurile de muncă vacante și cum poate aplica la acestea;
 • Selectarea anunțurilor de angajare care corespund fiecărui candidat în funcție de măsura în care experiența persoanei corespunde cerințelor formulate în anunț;
 • Cum se poate pregăti candidatul pentru un interviu;
 • Cum poate obține informații privind nivelurile de salarizare pe piața muncii, condițiile de angajare, drepturile și obligațiile angajatorului și angajatului etc.
 • Simularea interviului de angajare

      3. Încurajarea procesului de dezvoltare personală și profesională a candidatului și orientarea acestuia către antreprenoriat (inclusiv prin orientarea către cursurile de formare profesională de competențe antreprenoriale organizate în cadrul proiectului, dar și către alți furnizori de formare profesională). Ca și componentă a sprijinului individualizat acordat candidaților, se poate realiza evaluarea acestora în vederea orientării și integrării către cursurile de Competențe antreprenoriale organizate în cadrul proiectului. Rezultatele evaluării vor putea fi corelate cu interesul manifestat de către reprezentanți ai grupului țintă în sensul dezvoltării de inițiative antreprenoriale și se va facilita participarea acestora la cursurile organizate în cadrul proiectului.

În funcție de rezultatele evaluării și de nevoile identificate ale membrilor grupului țintă, se va avea în vedere și orientarea acestora către alte tipuri de cursuri organizate de alți furnizori de formare profesională.

     4. Asistență pentru autocunoaștere

Acest tip de serviciu va avea în vedere sprijinirea membrilor grupului țintă în identificarea resurselor proprii disponibile în vederea începerii unei afaceri independente, identificarea cu ajutorul membrilor grupului țintă a aptitudinilor și abilităților necesare antreprenoriatului.

Asistenta pentru autocunoaștere care implică și componenta de sprijin emoțional se va acorda în mod special în cazul în care sunt identificate următoarele situații:

 1. persoane aflate în căutarea unui loc de munca, care nu au fost niciodată angajate;
 2. șomeri tineri precum și persoane care se află în șomaj de lunga durată (peste 12 luni). Este posibil ca în aceste situații să fie necesar să se intervină cu asistență ce urmărește recăpătarea încrederii în sine în ceea privește dobândirea/ redobândirea statutului de angajat.

În cazul în care sunt identificate situații care necesită consiliere psihologică pe termen lung se va avea în vedere și posibilitatea îndrumării persoanei și către alte servicii specializate. Această procedură se va aplica și în cazul în care, pe parcursul consilierii este identificată nevoia de alte servicii specializate care nu sunt de competența activității desfășurate în cadrul celor două Birouri de Dezvoltare Profesională sau în cadrul proiectului.

În vederea furnizării serviciilor de consiliere și orientare profesionala vor fi avute în vedere mai multe modalități posibile:

 1. Accesul direct al membrilor grupului țintă la sediile celor două Birouri de Dezvoltare Profesională;
 2. Prin acces la spații închiriate special pentru desfășurarea acestei activități, în localitățile de reședință ale membrilor grupului țintă

Servicii de formare profesionala

De serviciile de formare profesională vor beneficia minim 520 de persoane, din care 320 de persoane vor participa la cursuri de calificare și 200 vor participa la cursuri de perfecționare.

În cadrul acestei activități vor fi organizate cursuri de calificare nivel 1 (360 de ore, din care 120 de ore de teorie și 240 de ore de practică) pentru 320 de persoane și cursuri de specializare pentru competențe cheie – competențe TIC, competențe limbi străine și competențe antreprenoriale.

BDP-urile vor facilita participarea grupului țintă la programele de formare profesională organizate în cadrul proiectului PIDRU. Beneficiarii activităților de formare profesională vor fi selectați dintre membrii grupului țintă care au participat la consiliere și orientare profesională.

Astfel BDP-urile vor fi direct implicate în selecția membrilor grupului țintă care vor beneficia de formare profesională și se vor implica în organizarea sesiunilor de instruire. În funcție de rezultatele activității de consiliere și de nevoile identificate ale clienților, se va avea în vedere și orientarea membrilor grupului țintă și către alte tipuri de cursuri organizate de alți furnizori de formare profesională, pe plan local/ județean/ regional.

În vederea furnizării serviciilor de formare profesională vor fi avute în vedere mai multe modalități posibile de implementare:

 1. La sediile celor două Birouri de Dezvoltare Profesională – în situația în care distanța pe care participanți la formare o au de parcurs până la cele două birouri;
 2. În alte spații închiriate în cadrul proiectului.

Servicii de mediere

Vor fi oferite servicii de mediere pentru cel puțin 200 de persoane, din care cel puțin 100 trebuie să fie preselectate pentru angajare și minim 80 să fie plasate pe piața muncii, după ce au beneficiat de serviciile oferite în cadrul proiectului.

Prin serviciul de mediere se va realiza punerea în legătură a membrilor grupului țintă aflați în căutarea unui loc de muncă cu potențiali angajatori, în vederea stabilirii unor raporturi de muncă sau de serviciu.

Acțiuni ce vor fi întreprinse de către experți în vederea realizării serviciilor de medierii:

 1. întocmirea planului individual de mediere;
 2. preselecția candidaților;
 3. analiza experienței și expertizei candidatului versus cerințe solicitate de angajator;
 4. negocierea cu angajatorul pentru încadrarea în munca a persoanei selectate.

Servicii de consultanță / asistare afaceri nou infiintațe

În cadrul acestei activități un număr de minim 50 de afaceri vor beneficia de consultanță și asistență în vederea derulării activităților.

Cele două BDP-uri vor sprijini direct dezvoltarea inițiativelor antreprenoriale, promovarea antreprenoriatului prin oferirea de asistență pentru afacerile nou înființate.

Procesul de asistare a afacerilor poate viza trei tipuri de intervenții, care pot fi considerate ca pași distincți în procesul de dezvoltare:

 1. Pasul premergător înființării afacerilor este reprezentat de înscrierea și urmarea cursurilor de Competențe antreprenoriale desfășurate în cadrul proiectului:
  1. Furnizarea de informații în scopul înscrieri persoanelor interesate la cursurile de Competențe antreprenoriale;
  2. Acumularea, în cadrul cursurilor, a informațiilor cu privire la legislația necesară demarării unei afaceri;
  3. Acumularea de cunoștințe cu privire la realizarea planului de afaceri;
  4. Acumularea de cunoștințe cu privire la modalitățile de estimare și de construire a bugetului;
  5. Obținerea certificatului de absolvent al cursului de Competențe antreprenoriale.
 2. Pasul decisiv de obținere a statutului de întreprinzător care constă în inițierea și dezvoltarea următoarelor tipuri de acțiuni:
  1. Furnizarea de informații în scopul înființării și înregistrării afacerii din punct de vedere juridic;
  2. Realizarea planului de afaceri;
  3. Estimarea și de construirea bugetului;
  4. Realizarea planului de marketing;
  5. Înregistrarea afacerii.

Rezultat anticipat al implementării acestui pas: înființarea și înregistrarea unui număr de 50 de afaceri

 

       3. Ultimul pas vizează asistarea afacerilor nou înființate și ar putea fi realizat prin următoarele tipuri de acțiuni:

              a. Organizarea de ateliere de lucru la nivelul fiecărui Birou de Dezvoltare Profesională care să aibă ca tematică modalitățile de administrare a afacerilor prin analizarea/ furnizarea de informații privind:

                 1. noțiuni de contabilitate, IT, PR și comunicare,

                 2. noțiuni de marketing, leadership, management, resurse umane etc.

             b. Oferirea de sprijin și asistență în vederea dezvoltării afacerilor, la cerere – punctual, în funcție de solicitările primite din partea proaspeților antreprenori.

Beneficiarii serviciului de asistare afaceri nou înființate pot fi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă sau șomeri de lungă durată, membri ai grupului țintă, care au beneficiat de servicii de informare, consiliere și orientare profesionala, au urmat cursuri de formare profesională și care au luat decizia de a deveni antreprenori (de ex.  persoane fizice autorizate).